×


GDPR

Pravidla ochrany soukromí

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový katalog zboží www.fresh-juices.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní ustanovení

Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového katalogu www.fresh-juices.cz

 

Aneta Buřičová

Paroubkova 498, Sadská, 28912

IČO: 76421651

 

 

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

 

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

 

Objednávky zboží

  • Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.fresh-juices.cz dle druhu zboží, které jednotlivé obchody nabízejí.
  • Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.
  • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.
  • V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.
  • Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

 

Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

 

Platební podmínky

Platbu je možno provést:

  • bankovním převodem - tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš úče

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

Z důvodu dodávání zboží, které je objednáváno zákazníkem "na míru" dle jeho specifických úprav, nemůže být uznáno storno objednávek ani vrácení produktů zpět prodávajícímu.

 

Odpovědnost za vady, reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. června 2019. Změny podmínek vyhrazeny.